Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2020.

Rekisterinpitäjä

Yhteinen perintö Oy (y-tunnus 3130558-7), Pohjoisesplanadi 35 A 00100 HELSINKI.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Tielinen, Pohjoisesplanadi 35 A 00100 Helsinki, [email protected].

Rekisterin nimi

Digimuseo.fi:n asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Digimuseo.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tarjouspyyntöjen/tilausten käsittely, arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Yhteinen Perintö Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useasta alarekisteristä, joissa on tallennettuna asiakkaan yhteystiedot myynnin, markkinoinnin ja tarjouspyyntöjen mahdollistamiseksi. Kerättäviä tietoja ovat etunimi, sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, selaintiedot ja IP-osoite. Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen lähettäessään yhteystietonsa oston, tarjouspyynnön, rekisteröitymisen tai muun aktiivisen toimenpiteen seurauksena.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Yhteinen Perintö Oy:n omiin tarkoituksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalisesti käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Tarkastusoikeus

Jokaisella Yhteinen Perintö Oy:n asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Digimuseo.fi:n asiakasrekisteristä.

Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen [email protected], josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Yhteinen Perintö Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Yhteinen perintö Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella Yhteinen Perintö Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen [email protected], josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Yhteinen Perintö Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Yhteinen perintö vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Yhteinen Perintö Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Digimuseo.fi:n rekisteristä.

Pyyntö toteutetaan, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Yhteinen perintö Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Yhteinen perintö Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).