Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning i enlighet med 10 och 24 § i EU:s allmänna dataskyddsförordning 523/1999 (GDPR). Utarbetad 15.5.2020

Personuppgiftsansvarig

Yhteinen perintö Oy (FO-nummer 3130558-7), Norra Esplanaden 35 A, 00100 HELSINGFORS

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Janne Tielinen, Norra Esplanaden 35 A, 00100 HELSINGFORS, [email protected].

Registrets namn

Kundregister för Digimuseo.fi Registret består av flera underregister.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med registret är administrering och uppdatering av Digimuseo.fi:s kundregister, behandling och arkivering av kundernas anbudsförfrågningar samt hantering av kundrelationerna. Uppgifterna i registret kan användas i Yhteinen Perintö Oy:s egna register för att inrikta reklam utan att personuppgifter utlämnas till tredje parter.

Datainnehållet i registret

Kundregistret består av flera underregister i vilka uppgifter om kunden sparats i enlighet med följande: kundens kontaktinformation för att möjliggöra försäljning, marknadsföring och anbudsförfrågan. Dessutom sparas kontaktpersonens telefonnummer samt företagsinformation i minst sex år.

Regelmässiga uppgiftskällor

Kontakt- och kundrelationsuppgifter i registret erhålls av kunderna själva när de skickar deras kundinformation till följd av ett köp, en anbudsförfrågan eller någon annan aktiv åtgärd.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter samt översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Namn- och adressinformation kan lämnas ut ur kundregistret för Yhteinen Perintö Oy:s egna syften.

Principerna för skyddet av registret

Manuellt material förvaras i låsta rum. Uppgifter som behandlas digitalt kan endast behandlas av individuellt överenskomna medarbetare, var och en med sina egna användarnamn och lösenord. Alla medarbetare som behandlar kunddata är bundna av sekretess. Informationssystemet skyddas av en brandvägg mot extern kommunikation.

Rätt till insyn

Varje kund hos Yhteinen Perintö Oy har i regel rätt att kontrollera sina egna uppgifter i Digimuseo.fi:s kundregister.

Begäran om insyn ska lämnas skriftligen till e-postadressen [email protected], varifrån de vidarebefordras till den person som ansvarar för att administrera den aktuella personens kunduppgifter. Yhteinen Perintö Oy kan vid behov be att den som lämnar begäran bevisar sin identitet. Yhteinen Perintö Oy ger kunden svar inom den tid som föreskrivs i EU: s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Rätt att begära rättelse av uppgift

Varje kund hos Yhteinen Perintö Oy har rätt att begära rättelse av sina egna felaktiga personuppgifter. Begäran om rättelse lämnas skriftligen till adressen [email protected], varifrån de vidarebefordras till den person som ansvarar för att administrera den aktuella personens kunduppgifter. Yhteinen Perintö Oy kan vid behov be att den som lämnar begäran bevisar sin identitet. Yhteinen Perintö Oy ger kunden svar inom den tid som föreskrivs i EU: s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda Yhteinen Perintö Oy att behandla uppgifter om honom eller henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökning. Den registrerade har rätt att begära att hans eller hennes egna uppgifter avlägsnas ur Digimuseo.fi:s register.

Begäran verkställs om inte lagstiftning, utestående fakturor eller indrivningsåtgärder förhindrar detta. Yhteinen Perintö Oy kan vid behov be att den som lämnar begäran bevisar sin identitet. Yhteinen Perintö Oy ger kunden svar inom den tid som föreskrivs i EU: s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).