Leveransvillkor

Allmänna avtals-, beställnings- och leveransvillkor

Gäller från och med 18.5.2020

Digimuseo.fi iakttar i all sin verksamhet de allmänna rekommendationerna om konsumenthandel, reklam och marknadsföring.

Här hittar du anvisningar som konsumentverket utfärdat för webbhandeln

På den här sidan kan du ta del av Digimuseo.fi:s beställningsvillkor och de centrala principerna för behandlingen av beställningar.

Betalning

Du kan betala med nätbanksbetalning och kreditkort i webbutiken. Paytrail Oy ansvarar för betaltjänsterna.

Rätten att förvägra en beställning Webbutiken har rätt att förvägra en beställning vid behov.

1 Allmänt

1.1 Detta avtal omfattar villkoren för användning av Digimuseo.fi (nedan kallad ”Tjänsteleverantören”) som upprätthålls av Yhteinen Perintö Oy (nedan kallad ”Tjänsten”).

1.2 Tjänsteleverantörens kontaktinformation: Yhteinen Perintö Oy, c/o FMA Creations Oy, 00120 Helsingfors FO-nummer: FI-3130558-7.

1.3 Genom att använda Tjänsten, köpa produkter från Tjänsten eller registrera sig för Tjänsten godkänner Användaren villkoren i detta avtal och förbinder sig att iaktta dessa villkor.

1.4 Alla rättigheter till Tjänstens innehåll tillhör Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören förbehåller sig också rätten att göra ändringar i tjänstens innehåll (inklusive detta användaravtal) utan föregående meddelande till Användaren.

2 Registrering

2.1 Beställning förutsätter inte registrering, men registrering är möjlig.

2.2 Genom att registrera sig får Användaren tillgång till kompletterande tjänster.

2.3 Registrering är avgiftsfritt.

3 Integritet och dataskydd

3.1 Tjänsteleverantören ansvarar för att den information som tillhandahålls av Användaren behandlas på påkallat sätt och för att upprätthålla Användarens integritet. De uppgifter som Användaren lämnar lagras i Tjänstens kundregister.

3.2 Obligatoriska uppgifter vid registrering är Användarens förnamn, efternamn, fullständiga adress, telefonnummer och e-postadress (används som användar-ID vid inloggning).

3.3 Tjänsteleverantören lämnar inte ut lagrade personuppgifter till tredje part.

3.4 Uppgifterna i kundregistret kan användas för elektronisk direktmarknadsföring endast om Användaren har gett sitt samtycke.

3.5 Användaren har rätt att granska och ändra de personuppgifter som rör honom eller henne via Tjänsten. Om Användaren vill att uppgifterna om honom eller henne helt ska tas bort från registret måste Användaren kontakta vår kundtjänst.

4 Användarens ansvar och skyldigheter

4.1 Användaren ansvarar för all användning med sitt användarnamn och lösenord samt för att användningen uppfyller villkoren i detta avtal. Användaren är ansvarig för att hemlighålla lösenordet och användarnamnet.

4.2 Användaren är fullt ansvarig gentemot Tjänsteleverantören, andra Användare och tredje parter för eventuella skador som orsakas av användning av Tjänsten i strid med detta avtal, lag eller god sed.

5 Beställningens bindande karaktär

5.1 Ett bindande köpekontrakt träder i kraft när Tjänsteleverantören skickat en orderbekräftelse per e-post till Användaren.

5.2 Kommunikationen mellan parterna sker via e-post, per brev eller per telefon. Användaren samtycker till att övervaka sin e-post efter att ha gjort sin beställning för att få orderbekräftelsen.

5.3 Användaren har rätt att avbeställa hela beställningen eller delar av beställningen via e-post innan beställningen levereras. Leveransen har skett när Tjänsteleverantören har skickat beställningen eller en del av beställningen via e-post.

5.4 När Användaren har gjort en beställning har Tjänsteleverantören inte längre rätt att ändra villkoren i avtalet.

5.5 Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att vägra godkänna en beställning.

6 Priser

6.1 Priset på produkten är det pris som visas i anslutning till produktuppgifterna i Tjänsten vid beställningsögonblicket.

6.2 Eventuella expeditionskostnader läggs till det slutliga priset på beställningen. Den gällande expeditionsavgiften visas i Tjänsten innan beställningen görs.

6.3 I Tjänsten informeras Användaren om priser och expeditionskostnader i euro (EUR). Om produkterna inkluderar moms visas momsen när Användaren går till kassan.

6.4 Vid försäljning och transport av produkter till EU-länder inkluderar de angivna priserna moms i enlighet med finsk lagstiftning.

6.5 Vid försäljning och transport av produkter till länder utanför EU ansvarar mottagaren av produkten för lokala skatter, tullar och andra jämförbara kostnader.

7 Leveransvillkor

7.1 Tjänsteleverantören skickar de produkter som säljs till Användaren via e-post.

7.2 Tjänsteleverantören ansvarar inte för förseningar som orsakats av force majeure eller medelbara skador orsakade av försenad leverans.

8 Returer

8.1 Konsumenten har i enlighet med konsumentskyddslagen i Finland rätt att avbeställa sin beställning genom att meddela tjänsteleverantören om detta inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av beställningen.

8.2 Villkoret för retur är att beställningen avbeställts i enlighet med försäljningsvillkoren genom att underrätta Tjänsteleverantören om detta senast 14 dagar efter mottagandet av produkten.

9 Avgörande av tvister

9.1 På tvister som föranleds av detta Användaravtal tillämpas Finlands lag.

9.2 Alla tvister som rör detta avtal och som inte kan lösas genom förhandling ska avgöras av Helsingfors tingsrätt.

”Om tvisten om köpekontraktet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).”

10 Övrigt

10.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Kunden ska alltid ta del av de gällande leveransvillkoren innan Kunden gör en beställning.